Sloopwerken

SLOOPWERKEN

SLOOPPREMIE voor heropbouw woning

Premie 7500 voor natuurlijk persoon éénmalig en verplicht aan te vragen onmiddellijk na het indienen van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw.

SLOOPOPVOLGINGSPLAN

Vanaf 5 juni 2018: het sloopopvolgingsplan

 

Een sloopopvolgingsplan is verplicht voor alle niet-residentiële gebouwen wanneer het volume, betrokken in de omgevingsvergunning, groter is dan 1000 m³. Bij in hoofdzaak residentiële gebouwen geldt dit enkel voor een volume groter dan 5000 m³, en niet als het gaat om een eengezinswoning. Voor de afbraak of sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur op wegen is een sloopopvolgingsplan vereist als het volume van de werken groter is dan 250 m³.

Deze verplichting geldt voor aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend vanaf 5 juni 2018.

Het sloopopvolgingsplan vervangt de vroegere sloopinventaris.

Een sloopopvolgingsplan moet worden opgesteld volgens de richtlijnen in een standaardprocedure, goedgekeurd bij Ministerieel besluit.

 

             STANDAARDPROCEDURE

 

             VOORBEELD SLOOPOPVOLGINGSPLAN

 

 

De sloopinventaris kan toegevoegd worden bij de aanvraagprocedure van de omgevingsvergunning.

De sloopinventaris afvalstoffen omvat de identificatie van de bouwplaats en de lijst van alle

afvalstoffen die zullen vrijkomen. Per afvalstof wordt de benaming, de bijhorende code uit de bijlage

2.1 van het VLAREMA (EURAL-code), de vermoedelijke hoeveelheid uitgedrukt in kubieke meter en in

ton, de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt en de verschijningsvorm aangeduid.

De bouwheer is zelf verantwoordelijk als de sloper en/of ontmantelaar niet aan zijn verplichtingen

voldoet. De sloper moet alle bewijsstukken van de legale verwerking aan de bouwheer overmaken.

Deze verwerkingsattesten en de sloopinventaris, samen met de transportdocumenten dienen

minstens 5 jaar bijgehouden te worden en ter inzage gegeven worden aan de milieu-inspectie

wanneer deze hierom vraagt.

 

 

 

 

ASBEST

Een asbestinventarisatie moet worden opgesteld volgens de arbeidswetgeving om de werknemers te beschermen. Voor elk gebouw waar werknemers zijn tewerkgesteld moet een asbestinventaris aanwezig zijn. Een aannemer die renovatie- of afbraakwerken gaat uitvoeren moet op een werf met werknemers (al dan niet in eigen dienst) een asbestinventaris opstellen voor de delen waarop de werken betrekking hebben.

ingeschreven bij Orde van Archtecten West-VlaanderenOude zak 35 8000 Brugge 

-

reglement beroepsplichten

058 / 28 80 94

0475 / 35 12 45

btw BE 0878.199.891 RPR Gent afdeling Veurne