Omgevingsverg.

IV Afwijkingsmogelijkheden

HOOFDSTUK 8 Verval en afstand van de omgevingsvergunning

Artikel 99. (01/08/2018- ...)

 • 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
  1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
  2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
  3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
  4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
  5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

  …. evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als …

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

1° sloop- of aanpassingswerken die tot gevolg hebben dat de constructie aan de nog niet gerealiseerde rooilijn of de achteruitbouwstrook wordt aangepast;

2° de verbouwing aan beschermd monument of voorlopig beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap;

3° het aanbrengen van gevelisolatie,  overschrijding ten hoogste 14 cm.

1° indien de rooilijn niet binnen vijf jaar zal worden gerealiseerd

2° afwijking achteruitbouwstrook mits gunstig advies wegbeheerder

 

 

goede afwatering van derden niet wijzigen

slechts één overwelving per perceel of geheel van percelen

MAX 5m

afwijking tot 7.5m: motief: andere voertuigen dan personenwagens

afwijking > 7.5m mits uitdrukkelijk extra motivatie

compensatie via greppel of waterdoorlatende verhardingen

minimaal 400mm diameter + afwerking aan de randen

ingeschreven bij Orde van Archtecten West-VlaanderenOude zak 35 8000 Brugge 

-

reglement beroepsplichten

058 / 28 80 94

0475 / 35 12 45

btw BE 0878.199.891 RPR Gent afdeling Veurne